DomůFinanciePodnikatelia môžu žiadať o dotácie na úspory energií, možno dostať až 200...

Podnikatelia môžu žiadať o dotácie na úspory energií, možno dostať až 200 miliónov korún

Od septembra budú môcť podnikatelia žiadať o dotácie na projekty v oblasti úspor energií. Minimálna výška dotácie bude 0,5 milióna Sk, maximálna potom až 200 miliónov Sk.

Cieľom je podporiť podnikateľov v prechode na energeticky úspornejšie spôsoby výroby, pri inštalácii obnoviteľných zdrojov energie, využívaní odpadovej energie, zateplení podnikateľských budov či výmene okien. Celkovo je zatiaľ na dotačný program alokované 10 miliardy korún.

Ministerstvo priemyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo pred niekoľkými dňami prvú výzvu v dotačnom programe Úspory energie z Operačného programu Technológie a aplikácie pre konkurencieschopnosť (OP TAK). Celkovo je na program vyčlenených 10 miliárd korún, pričom na dotácie môžu dosiahnuť ako malí a strední podnikatelia, tak veľké podniky. Z európskych prostriedkov tak môžeme podporiť podnikateľov v prechode na energeticky úspornejšie spôsoby výroby, pri inštalácii obnoviteľných zdrojov energie, využívaní odpadovej energie, zateplení podnikateľských budov či výmene okien, komentoval minister priemyslu a obchodu Jozef Síkela.

Dotácia na projekt bude poskytovaná minimálne vo výške 0,5 milióna korún a maximálne do výšky 200 miliónov korún. Pomoc na náklady na energetický posudok, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a výberové konanie bude poskytovaná v režime de minimis. Maximálna výška oprávnených výdavkov na organizáciu výberových konaní môže dosahovať 80 tisíc korún. Miera pomoci sa bude odvíjať podľa veľkosti podniku a regiónu NUTS, a to v rozmedzí 35 až 65 % (Praha na dotácie nárok nemá).

Aké sú podporované projekty
Zníženie energetickej náročnosti budov podnikateľských subjektov – zateplenie obvodového plášťa, výmena a renovácia otvorových výplní, ďalšie stavebné opatrenia majúce preukázateľne vplyv na energetickú náročnosť budovy podľa minimálnych požiadaviek vyplývajúcich zo smernice o energetickej náročnosti budov vrátane osadenia vonkajších tieniacich prvkov; zvýšenie energetickej účinnosti technických systémov budov (chladenie, nútené vetranie vrátane rekuperácie, úprava vlhkosti vzduchu, príprava teplej vody a osvetlenie vnútorného priestoru budovy); zavádzanie prvkov riadenia efektívneho nakladania s energiou v budovách; prvky adaptácie budov na zmeny klímy rešpektujúce požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia (vegetačné strechy a fasády).
Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej KVET3 na pevnú biomasu, bioplyn a biometán, fotovoltaických elektrární, solárnych termických systémov a elektrických tepelných čerpadiel na pokrytie vlastnej potreby energie budov a energetických hospodárstiev podnikateľských prevádzok;
Modernizácia rozvodov elektriny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu v energetických hospodárstvach podnikov s cieľom zvýšiť účinnosť;
Akumulácia všetkých foriem energie v rámci komplexných projektov na zvyšovanie energetickej účinnosti;
Využitie odpadovej energie;
Znižovanie energetickej náročnosti/zvyšovanie energetickej účinnosti výrobných a technologických procesov (len pre nové zariadenia, ktoré musia mať nulové priame (výfukové) emisie CO2);
Modernizácia trakčných napájacích staníc a trakčné napájacie siete;
Zavádzanie prvkov efektívneho nakladania s energiou a optimalizáciu prevádzky na reguláciu jej spotreby vrátane podpory implementácie nástrojov energetického manažmentu.

Na čo dotácie nepôjdu čerpať
Prostriedky naopak nepôjdu čerpať na:
výskumné, vývojové a pilotné projekty,
rekonštrukcia bytových a rodinných domov a verejných budov (okrem budov Správy železníc, štátnej organizácie),
modernizácia existujúcich zariadení na výrobu energie pre distribúciu vedúcu k zvýšeniu jej účinnosti,
modernizácia existujúcich zariadení na výrobu energie pre vlastnú spotrebu vedúcu k zvýšeniu jej účinnosti mimo zdrojov na OZE,
Podporené nebudú projekty rekonštrukcie či výstavby zdroja na biomasu nad 5 MW príkonu.
Podporené nebudú inštalácie FVE nad 1 000 kWp inštalovaného výkonu a akumulácia energie nad 1 000 kWh inštalovanej kapacity.
Znižovanie energetickej náročnosti/zvyšovanie energetickej účinnosti výrobných a technologických procesov pri kolesových a pásových vozidlách a pri kolesových a pásových strojoch okrem pásových dopravníkov a modernizácie pohonných jednotiek pri ťažobných strojoch a trakčných koľajových vozidlách.
Ak žiadateľ o podporu je prevádzkovateľ, ktorý má stacionárne zariadenia v Českej republike, ktoré sú súčasťou Európskeho systému emisného obchodovania („zoznam EU ETS“), tak navrhnuté opatrenia v rámci žiadosti o pomoc nie sú oprávnené na podporu, ak navrhnuté opatrenia môžu akýmkoľvek priamym či nepriamym spôsobom znižovať emisie skleníkových plynov zo zariadenia alebo činnosti, ktoré má žiadateľ uvedené v rozhodnutí Ministerstva životného prostredia SR o povolení na emisie skleníkových plynov a o stanovení podmienok na ich zisťovanie, zverejňovanie a vykazovanie a Ročnom pláne pre monitorovanie emisií, a to predovšetkým, ak sú realizovaná na rovnakej adrese, kde je prevádzkované zariadenie v zozname EU ETS, alebo sú realizované na inej adrese, než je prevádzkované zariadenie v zozname EU ETS, ale žiadateľ prevádzkuje aj na tejto adrese rovnakú činnosť (bez ohľadu na limit príkonu energie či kapacity, ktorá by mohla priamo alebo nepriamo ovplyvniť zariadenie alebo činnosti z rozhodnutia).

Aké podmienky musí splniť žiadateľ
Musí ísť o podnikateľský subjekt, ktorý nie je v likvidácii. je registrovaný ako daňovník dane z príjmu v SR, a to nepretržite najmenej po dobu dvoch zdaňovacích období predchádzajúcich dátumu podania žiadosti o podporu.

Ďalej ku dňu rozhodnutia o pridelení dotácie musí žiadateľ spĺňať tieto podmienky:
Plní povinnosti podľa zákona o účtovníctve, najmä povinnosť zverejniť účtovnú závierku v príslušnom registri v zmysle zákona o verejných registroch právnických a fyzických osôb. To sa týka len tých subjektov, ktoré také povinnosti majú zákonom uložené. RO vykoná kontrolu dodržiavania tejto povinnosti za posledné dve uzavreté účtovné obdobia. V prípade subjektov, ktoré nemajú túto povinnosť stanovenú zákonom za celé toto obdobie, bude ich plnenie kontrolované za obdobie, za ktoré majú túto povinnosť stanovenú.
Nemá formu spoločnosti s ručením obmedzeným, kde je k podielu (podielom) spoločníka (spoločníkov) vydaný kmeňový list podľa § 137 zákona o obchodných korporáciách

Rozhodnutie nebude vydané v prípade, že:
žiadateľ je podnikom v ťažkostiach v zmysle článku 2 ods. GBER;
žiadateľ je v strete záujmov podľa ust. § 4c zákona o strete záujmov;
sa na žiadateľa vzťahujú sankčné predpisy vydané v súvislosti s protiprávnou činnosťou Ruska voči Ukrajine;
bol na majetok žiadateľa vyhlásený konkurz (spôsob riešenia úpadku). Ak je v prípade úpadku súdom povolená reorganizácia, ktorá je podnikom splnená, nenahliada sa na podnik ako na podnik v úpadku a podmienka na poskytnutie dotácie je tak splnená;
bol žiadateľovi, ak je právnickou osobou, právoplatne uložený trest zákazu prijímania dotácií a subvencií;
voči žiadateľovi bol vystavený inkasný príkaz v nadväznosti na rozhodnutie Európskej komisie o protiprávnej pomoci a jej nezlučiteľnosti s vnútorným trhom, ktorý doteraz nebol splatený;
žiadateľ nespĺňa požiadavku na trestnú bezúhonnosť (vzťahuje sa na členov štatutárnych orgánov žiadateľa, právnickú osobu – žiadateľa a fyzickú osobu – žiadateľa)

Aké dokumenty si pripraviť
Žiadateľ musí v čase podania žiadosti o podporu predložiť tieto dokumenty:

Súvahu a Výkaz ziskov a strát za posledné dve uzavreté účtovné obdobia vrátane prílohy k účtovnej závierke, pokiaľ zo zákona tieto dokumenty vytvára a zároveň pokiaľ neboli pred podaním žiadosti o podporu zverejnené v príslušnom registri v zmysle zákona o verejných registroch právnických a fyzických osôb; tiež sú akceptované finančné výkazy za aktuálne uzavreté účtovné obdobie, za ktoré doteraz nebolo podané daňové priznanie na finančný úrad.
Vyplnený formulár finančnej analýzy pri projektoch s celkovými oprávnenými výdavkami, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako 5 mil Sk.
Energetický posudok, podľa § 9a zákona o hospodárení energií, spracovaný podľa vyhlášky č. 141/2021 Zb., o energetickom posudku a o údajoch vedených v Systéme monitoringu spotreby energie, v znení neskorších predpisov, vrátane príloh (Report dát z energetického posudku, výpočet alternatívny investície podľa prílohy č.2 vymedzenie oprávnených výdavkov a PENB podľa zákona o energetickej náročnosti budov v prípade stanovenia východiskového stavu podľa 1,2 ER).
Príloha č. 3.a Špecifické podmienky Výzvy (vyjadruje sa energetický špecialista).
Príloha č. 3.b Špecifické podmienky Výzvy (vyjadruje sa žiadateľ).
Vyplnená príloha č. 4 Posudok plnenia DNSH a klimatického vplyvu.
Vyplnená príloha č. 5 Report dát z energetického posudku.
Súhrnný, kumulatívny rozpočet projektu. Žiadateľ doloží súhrnný rozpočet projektu, v rámci ktorého budú jednoznačne identifikované výdavky na jednotlivé úsporné opatrenia, ktoré sú stanovené v energetickom posudku.
Pred vydaním rozhodnutia je tiež potrebné doložiť stavebné povolenie, daňové priznanie či vyhlásenie k veľkosti podniku. Ďalšie potrebné dokumenty a detaily nájdete vo výzve.

Odkedy pôjde žiadať
Žiadosti o dotácie pôjde podávať od 1. septembra 2022 do 30. novembra 2023. Záujemcovia sa môžu obracať na Agentúru pre podnikanie a inovácie (API), ktorá pomáha žiadateľom s prípravou žiadostí o dotáciu a s administráciou projektu.

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články