DomůFinancieZákonné opravné položky k pohľadávkam

Zákonné opravné položky k pohľadávkam

Ak má účtovná jednotka pochybnosti o úhrade pohľadávky, musí v nadväznosti na zásadu opatrnosti tvoriť opravné položky. V niektorých prípadoch sú však opravné položky považované za daňovo neuznateľný náklad.

Účtovné jednotky majú povinnosť vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov, a to minimálne raz za účtovné obdobie. Cieľom inventarizácie je potom porovnanie skutočného a účtovného stavu. Pokiaľ sa tieto dva stavy nerovnajú, vznikajú inventarizačné rozdiely. V rámci inventarizácie sa však posudzujú aj opravné položky – či ich treba tvoriť, príp. či nie je vhodné ich rozpustiť.

Čo sa dozviete v článku
Opravná položka ako dočasné zníženie hodnoty
Daňové vs. účtovné opravné položky
Zákonné opravné položky k pohľadávkam
Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní
Opravné položky k malým pohľadávkam do 30 tisíc
Opravné položky k nepremlčeným pohľadávkam splatným od roku 1995
Opravná položka ako dočasné zníženie hodnoty
V účtovníctve sa prostredníctvom opravných položiek vyjadruje dočasné zníženie hodnoty majetku. O ich tvorbe je účtovná jednotka povinná účtovať v nadväznosti na zásadu opatrnosti a verné a poctivé zobrazenie účtovných informácií. Najčastejšie sú opravné položky tvorené k dlhodobému majetku, zásobám alebo pohľadávkam.

V rámci inventarizácie, ktorú musia účtovné jednotky vykonávať minimálne raz za účtovné obdobie a vykonáva ju spravidla k jeho koncu, posudzujú účtovné jednotky, či je tvorba opravných položiek opodstatnená, a ak nie, malo by dôjsť k jej rozpusteniu. Naopak by sa mali vytvoriť opravné položky k majetku, ktorý vykazuje dočasné zníženie hodnoty.

O opravných položkách sa v účtovníctve účtuje prostredníctvom prevádzkových nákladov v účtovej skupine 55 alebo 57, súvzťažne s účtom príslušných opravných položiek. V súvahe je potom zníženie hodnoty majetku, či už dočasné alebo trvalé, vyjadrené v stĺpci korekcií.

Daňové vs. účtovné opravné položky
O účtovných opravných položkách sa účtuje v nadväznosti na dodržanie zásad pri vedení účtovníctva, ktoré definuje zákon o účtovníctve. Zákonné opravné položky sú tvorené preto, aby účtovná jednotka dosiahla daňovú optimalizáciu v rámci možností, ktoré im ponúka zákon.

Účty opravných položiek nesmú mať aktívny zostatok a môžu byť tvorené iba na zníženie hodnoty majetku, nie na jeho zvýšenie. Aby bolo možné rozlíšiť účtovné a daňové opravné položky, je vhodné o nich účtovať na analytických účtoch. Zatiaľ čo povinnosť účtovať o účtovných opravných položkách ukladá zákon o účtovníctve povinne väčšine účtovným jednotkám, o daňových opravných položkách účtujú účtovné jednotky dobrovoľne.

Daňové opravné položky, alebo zákonné, sú upravené zákonom o rezervách pre zistenie základu dane z príjmov. Účtovné opravné položky upravuje zákon o účtovníctve, vyhláška k zákonu o účtovníctve a slovenské účtovné štandardy.

Aby bola zákonná opravná položka považovaná za daňovo účinný náklad, musí byť táto pohľadávka zaúčtovaná. Pokiaľ by zaúčtovaná nebola, nemožno ju považovať za daňový náklad a jej tvorbu nemožno upraviť napríklad v rámci spracovania daňového priznania.

Zákonné opravné položky k pohľadávkam
Zákon o rezervách na zistenie základu dane stanovuje podmienky daňovej uznateľnosti opravných položiek k pohľadávkam. V prvom rade musí ísť o pohľadávky, ktoré nie sú premlčané. Zákonné opravné položky tiež nemožno tvoriť k pohľadávke, ktorá vznikla medzi spojenými osobami, z titulu cenných papierov a ostatných investičných nástrojov.

Aby mohla byť tvorba opravnej položky považovaná za daňovo uznateľný výdavok, musí ísť o opravnú položku k pohľadávke, ktorá v minulosti súvisela so zdaniteľnými príjmami a tento príjem nebol príjmom oslobodeným. Výška tvorby opravnej položky je obmedzená výškou súvahovej hodnoty pohľadávky, ktorá nebola doteraz uhradená.

Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní
Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní môžu tvoriť daňovníci dane z príjmov vedúci účtovníctva, a to až do výšky súvahovej hodnoty nepremlčaných pohľadávok prihlásených na súde.

Opravné položky sa následne rušia v dôsledku výsledkov insolvenčného konania alebo v prípade, že pohľadávka bola popretá insolvenčným správcom, veriteľom alebo dlžníkom a týmto osobám bolo právo poprieť pohľadávku priznané alebo ak pominú dôvody pre tvorbu opravnej položky.

Opravné položky k malým pohľadávkam do 30 tisíc
Zákon o rezervách umožňuje tvorbu opravnej položky až do 100% vyššie neuhradenej súvahovej hodnoty pohľadávky v prípade, že nejde o pohľadávku medzi spojenými osobami, príp. o pohľadávku voči členom obchodnej korporácie za upísaný vlastný kapitál. Zároveň musí platiť, že súvahová hodnota pohľadávky bez príslušenstva v okamihu jej vzniku nepresiahne čiastku 30 000 Sk.

Aby bola opravná položka považovaná za daňovú, musí od konca dohodnutej doby splatnosti uplynúť najmenej 12 mesiacov a celková hodnota pohľadávok bez príslušenstva voči rovnakému dlžníkovi nepresiahne za obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie, sumu 30 000 Sk. To platí v takom prípade, že sa u dlžníka uplatňuje postup tvorby opravných položiek k „malým pohľadávkam“. O takto vytvorených opravných položkách musí byť vedená samostatná evidencia.

Opravné položky k nepremlčeným pohľadávkam splatným od roku 1995
Ak má daňovník v evidencii nepremlčané pohľadávky, môže k nim vytvoriť opravné položky, ktoré budú daňovo uznateľným výdavkom v prípade, že od ich splatnosti uplynulo viac ako 18 mesiacov. V prípade, že sú pohľadávky po splatnosti viac ako 18 mesiacov, môže daňovník vytvoriť opravnú položku až do výšky 60 % neuhradenej hodnoty pohľadávky. Pokiaľ by bola pohľadávka po splatnosti viac ako 30 mesiacov, môže daňovník vytvoriť opravnú položku až do výšky 100 % neuhradenej hodnoty pohľadávky.

V prípade, že daňovník nadobudne pohľadávku postúpením a jej súvahová hodnota k okamihu jej vzniku presahuje 200 000 Sk, môže byť tvorená opravná položka iba v prípade, že sa začalo rozhodcovské, súdne alebo správne konanie a daňovník, ktorý eviduje dlžnú pohľadávku, sa tohto konania zúčastňuje.

Opravné položky k pohľadávkam podľa ustanovení zákona o rezervách na určenie základu dane podľa ustanovenia § 8a nemožno tvoriť k pohľadávkam, ktoré sú odpísané alebo ktoré vznikli voči členom obchodnej korporácie z titulu upísania vlastného kapitálu alebo voči spojeným osobám. Ak pominie dôvod na tvorbu opravnej položky, opravná položka sa zruší.

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články