DomůRady a TipyMusí zamestnanec na vstupnú prehliadku pri krátkodobej dohode?

Musí zamestnanec na vstupnú prehliadku pri krátkodobej dohode?

Zákon o špecifických zdravotných službách popisuje problematiku vstupných prehliadok úplne jasne. Nie však zhodne so zákonníkom práce. A jednotná v názore na povinnú prehliadku u takzvaných dohodárov nie sú ani ministerstvá.

Prehliadka pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu
V súlade s aktuálnou právnou úpravou sa prehliadky realizujú pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu (tj. pred dohodnutým nástupom do práce). Pri dohodách konaných mimo pracovného pomeru sa bude jednať aj o deň, kedy sa začne výkon práce (nemusí nutne rokovať o deň dojednania dohody). Čo je dôležité napríklad pri dohodách dohodnutých na nepravidelnú výpomoc podľa potrieb zamestnávateľa. Predtým bola právna úprava iná, vstupné prehliadky vyžadovali pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu. To bolo v mnohých prípadoch komplikované, pretože deň nástupu do zamestnania môže byť dohodnutý s určitým časovým odstupom od podpisu pracovnej zmluvy. Napríklad u cudzincov pri vybavovaní pracovného oprávnenia.

Ak zákon prehliadku pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu vyžaduje a zamestnávateľ ju nezaistí, považuje sa osoba uchádzajúca sa o zamestnanie za zdravotne nespôsobilú na výkon práce, ku ktorej má byť zaradená. Takej osobe nesmie byť práca vôbec pridelená. Podľa § 103 ods. 1 písm. a Zákonníka práce nesmie zamestnávateľ pripustiť, aby zamestnanec vykonával zakázané práce a práce, ktorých náročnosť by nezodpovedala jeho schopnostiam a zdravotnej spôsobilosti.

Kedy je prehliadka povinná?
Povinné vstupné prehliadky popisuje ustanovenia § 59 zákona o špecifických zdravotných službách. Uskutočňujú sa u poskytovateľa pracovnolekárskych služieb na základe písomnej zmluvy so zamestnávateľom alebo u praktického lekára uchádzača (platí pre zamestnávateľa, na ktorého pracoviskách sú vykonávané práce v kategórii prvej, avšak s určitými výnimkami).

Zamestnávateľ zaistí vstupnú prehliadku pred vznikom:
pracovného pomeru (tu je prehliadka povinná vždy),
dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, ak má byť osoba uchádzajúca sa o zamestnanie zaradená k práci, ktorá je podľa zákona o ochrane verejného zdravia prác rizikovou alebo je súčasťou tejto práce činnosť, pre výkon ktorej sú podmienky zdravotnej spôsobilosti stanovené inými právnymi predpismi . Zamestnávateľ môže vstupnú prehliadku vyžadovať tiež, ak má pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti osoby uchádzajúcej sa o prácu, ktorá nie je prácou rizikovou a ktorá sa má vykonávať na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti, alebo
vzťahu obdobnom vzťahu pracovnoprávnemu (platí napr. pre služobné pomery, sudcov, úradníkov atď.).
Prehliadka a dohody vykonávané mimo pracovného pomeru
Ako vyplýva z vyššie uvedeného ustanovenia, pri dohode o vykonaní práce alebo dohode o pracovnej činnosti sú prehliadky povinné pri výkone rizikovej práce, ďalej pokiaľ to vyžaduje iný právny predpis alebo vykonávací predpis (vyhláška o pracovnolekárskych službách v časti II. prílohy č. 2 – riziká) ohrozenie zdravia). Na pracovnolekársku prehliadku môže vyzvať aj sám zamestnávateľ, ak má pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu.

Zákon spomína vykonávací právny predpis (vyhlášku o pracovnolekárskych službách) či iný právny predpis. Prehliadka vyžadovaná napríklad u vodičov z povolania (zákon o premávke na pozemných komunikáciách), ďalej pri obsluhe žeriavov, opravárov žeriavov, zamestnancov vykonávajúcich nočné práce, takzvaní vodiči referenti (pokiaľ je vedenie vozidla obvyklou súčasťou ich výkonu práce alebo do miesta výkonu práce prepravujú ďalšie osoby ), zamestnanci škôl a školských zariadení, zdravotníckych zariadení a sociálnych služieb (s výnimkou tých, ktorí nie sú v priamom kontakte so žiakmi, klientmi alebo pacientmi) a ďalšie.

Komplikácie pri prehliadkach mladistvých zamestnancov
Stále však nie je jasné pri prehliadkach mladistvých zamestnancov. V prípade dohodnutých pracovných pomerov je situácia jednoznačná. Prehliadka je povinná v súlade s ustanovením § 59 zákona o špecifických zdravotných službách aj § 247 Zákonníka práce. Problém je však v prípade dohôd konaných mimo pracovného pomeru.
V ustanovení § 247 Zákonníka práce sa píše, že zamestnávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady, aby mladiství zamestnanci boli vyšetrení poskytovateľom pracovnolekárskych služieb

a) pred vznikom pracovného pomeru a pred prevedením na inú prácu,
b) pravidelne podľa potreby, najmenej však raz ročne.

Podľa názoru ministerstva zdravotníctva pracovnolekárske prehliadky mladistvých, pokiaľ vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, zákonník práce nevyžaduje. Iba pokiaľ ide o práce rizikové alebo práce, pre ktoré iný právny alebo vykonávací predpis stanovuje podmienky spôsobilosti. Ak však nejde o tieto činnosti, vstupná prehliadka pri dohodách povinná nie je, ale zamestnávateľ k nej môže uchádzača o prácu vyslať, ak má pochybnosti o jeho zdravotnej spôsobilosti na prácu.

Naopak ministerstvo práce a sociálnych vecí upozorňuje, že Zákonník práce upravuje osobitné podmienky niektorých zamestnancov, ktorým je poskytovaná zvýšená ochrana. Z § 77 ods. 2 Zákonníka práce vyplýva, že pokiaľ nie je ustanovené inak, vzťahuje sa na prácu na základe DPP a DPČ úprava pre výkon práce v pracovnom pomere. Pretože v zákonníku nie je uvedené, že sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru nevzťahujú ustanovenia o osobitných podmienkach mladistvých zamestnancov, musí zamestnávateľ aj mladistvým zamestnancom, ktorí pracujú na základe dohôd, zabezpečiť, aby boli vyšetrení poskytovateľom pracovnolekárskych služieb (v súlade s § 247 zákonníka práce).

Úhrada vstupnej prehliadky
Vstupnú prehliadku hradí osoba uchádzajúca sa o zamestnanie. Pokiaľ zamestnávateľ uzavrie s uchádzačom o zamestnanie pracovnoprávny vzťah, uhradí tejto osobe, teda v tejto chvíli už zamestnancovi, náklady spojené so vstupnou prehliadkou. Existuje aj možnosť zamestnávateľa uhradiť po dohode s uchádzačom vstupnú prehliadku v prípade, keď k uzavretiu pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu z nejakého dôvodu nedôjde. Avšak vstupnú prehliadku na posúdenie zdravotnej spôsobilosti osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie na prácu v noci a vstupnú prehliadku mladistvých zamestnancov hradí zamestnávateľ vždy (aj keby nakoniec pracovnoprávny vzťah uzavretý nebol).

Medzi náklady spojené s prehliadkou patrí aj platba za výpis zo zdravotníckej dokumentácie zamestnanca vydaný na jeho žiadosť registrujúcim lekárom a prípadné ďalšie špeciálne vyšetrenia vyžadované ako súčasť vstupnej prehliadky zmluvným lekárom.

Další články autora
- Reklama -PR článek

Nejnovější články